Sosyal Bilgiler dersi ile kendini ifade eden, başkalarını dinleyebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, laik, evrensel değerlere sahip, çevrenin ve kültürel mirasın korunması gerektiği bilinci ile yetişmiş, araştırıcı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.
Bu amaçla Sosyal Bilgiler dersi işlenirken “yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta” doğru bir eğitim yöntemi benimsiyoruz. Çalışılan dönemin değerleri, dönemin bilgisi ve düşünce dünyasını göz önünde bulundurarak, incelediğimiz olay ve olguların günümüze olan etkisini her boyutuyla irdeleyip, gezi ve gözlemlerden yararlanıyoruz. Güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösteriyoruz.
Her çalışmada; neden ve sonuç, zaman/kronoloji, olgu ve düşünce gibi belli kavramlar üzerinde duruyoruz. Tüm ODTÜ GV Okulları’nda uygulanan yapılandırmacı yaklaşım temelli hazırladığımız planlar ile farklı öğrenme biçimleri kullanarak öğrenci merkezli sınıf ortamları oluşturuyoruz. Konuların somutlaştırılmasında projeksiyon eşliğinde izlediğimiz sunum ve filmlerden, kartpostallardan, resimlerden, haritalardan, atlaslardan yararlanıyoruz. Güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösteriyoruz.
Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz, edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten, sorgulama ve merak duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.