Toplam Kalite Yönetimi

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ulusal eğitim sistemimizin belirlediği genel amaçlar çerçevesinde kalite ilkelerini tüm proseslerde uygulayarak, kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve Atatürk İlkeleri’ne bağlı, ülkesini ve milletini seven, laik, demokratik çağdaş gençler yetiştirmek, okulumuzun güvenirliliğini ve saygınlığını arttırmak temel hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için, bağlı olduğumuz mevzuat ve şartlara uyarak, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizi, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Eğitim öğretim ortamları ve yetiştirdiği öğrencilerin nitelikleri ile Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

DEĞERLERİMİZ

• İletişim – Paylaşım
• Gelişim
• Yaratıcılık ve Üretkenlik
• Öncülük ve Liderlik
• Sorumluluk ve Duyarlılık
• Şeffaflık – Güven – Özgüven
• Kendini Gerçekleştirme
• Atatürkçü Düşünce

KALİTE DEĞERLERİMİZ

• ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’ nda öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye hazırlayan dikey ve yatay olarak tüm sınıflar düzeyinde tutarlılık gösteren, disiplinler arası araştırmayı teşvik eden programlar uygulanır.
• Tüm öğrencilerin bireysel gelişimleri göz önüne alınarak akademik gelişimleri desteklenir, yönlendirilir ve izlenir.
• Öğrencilerin çok yönlü gelişimleri için çalışmalar yapılır.
• Öğrencilerimize doğa sevgisi, çevre bilinci ve sosyal sorumluluk kazandırmak üzere çalışmalar yapılır.
• Öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesi için uygulamalar yapılır.
• Gelişimsel, önleyici rehberlik anlayışı ve yenilikçi yaklaşımla sürdürülen Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmaları; öğrencilere kendini tanıma, değerlendirme, uyum gücü ve alanını genişletme olanakları sağlar.
• Öğrencilerin doğru meslek ve alan seçimi yapabilmeleri için çalışmalar yapılır.
• Öğrencilerin Türkçeyi etkin şekilde kullanmaları için çalışmalar yapılır.
• Okulumuz öğrencilerinin İngilizceyi bir üst programı takip edecek şekilde kullanmaları için çalışmalar yapılır.
• Okulumuzdan mezun olan tüm öğrencilerin II. yabancı dili ( Almanca ) başkaları ile iletişim kurabilecek düzeyde kullanmaları için çalışmalar yapılır.
• Öğrencilerimizin, çağdaş yaşamın gerektirdiği teknolojiyi kullanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılır.
• Öğrencilerin akademik başarıları yapılandırılmış ölçme değerlendirme araçlarından faydalanılarak ölçülür, izlenir ve gerekli önlemler alınır.
• Okul – Veli iletişiminin sağlanması için çalışmalar yapılır.
• Mezunlar ile okul arasındaki bağın sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılır.
• Türk Eğitim sistemine katkı sağlayacak çalışmalar yapılır.
• Eğitim – öğretimi destekleyecek her tür fiziksel ihtiyacın karşılanması sağlanır.
• Başarılı öğrenciler ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler burslarla desteklenir.
• Kaynaklar en verimli şekilde kullanılır.
• Dışarıdan alınan hizmetler, yönergeler doğrultusunda yönetilir.
• Entelektüel mülkiyetler oluşturulur ve bunların her yıl geliştirilerek korunması sağlanır.
• Okulumuzda bilgi ve bilgi birikiminin okul politikamıza ve stratejilerimize destek olacak şekilde yapılandırılması ve yönetilmesi için kaynaklarımız en etkin şekilde kullanılır.
• Öğrenci alımında “Tanıtım Kitapçığı” mızda tanımlanan niteliklere sahip öğrencilerin seçiminin planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.
• İnsan kaynakları, en etkin şekilde planlanıp yönetilerek çalışanların kuruma bağlılıkları sağlanır.
• Kurum içi iletişimi güçlendirmek için çalışmalar yapılır.

OKULUN HAKLARI

• Okulda alınan tüm kararlara, uygulamalara ve kurallara uyulmasını istemek.
• Akademik takvimde belirtilmiş uygulama ve etkinlikleri yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirmek.
• Veli ve öğrencinin tanımlanmış sorumluluklarını yerine getirmesini istemek.
• Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, demokrasi ilkelerine uygun olarak görev yapabilmek, sorumluluklarını gerçekleştirebilmek için saygı ve destek görmek.

OKULUN SORUMLULUKLARI

• Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek kadroları oluşturur, materyal ve teknik donanım sağlar.
• Okul kültürünü oluşturur ve sürdürür.
• Eğitimsel etkinlikler olarak yerel, ulusal ve uluslararası projelere uygun koşullar ve kriterler çerçevesinde katılımı sağlar.
• Toplum kuralları çerçevesinde öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ifade edebilecekleri demokratik ortamları sağlar.
• Okulda güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlar.
• Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişir.
• Tanımlanmış görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini takip eder, yerine getirilmeyen sorumlulukları hatırlatır ve gerçekleştirilmesini sağlar.
• İnsan ve çocuk hakları çerçevesinde tüm öğrencilerine eşit davranır ve fırsat eşitliği tanır.

ÖĞRENCİNİN HAKLARI

• Kendisini bütünün önemli bir parçası görüp bu bütünün özellikleri çerçevesinde düşüncelerini, insan haklarına saygılı biçimde özgürce ifade etmek.
• Akademik ve kişisel gelişime fırsat veren eğitim –öğretim etkinliklerinden ve ortamlarından yararlanmak.
• Eşitlik ilkesi çerçevesinde okulun işleyişi, kuralları ve alınan kararlar hakkında bilgilendirilmek.
• Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenmek.
• Okul yönetiminde temsil etme ve edilme hakkına sahip olmak.

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI

• Toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı birey olmanın ön koşulu olarak, okuldaki düzen ve disiplini sağlayan kurallara uyar ve gereğini yerine getirir.
• Verilen sorumluluk ve görevleri titizlikle ve dikkatle zamanında yerine getirir.
• Bilgiye ulaşmada, bilgiyi kullanmada okulun ve ailesinin sunduğu tüm olanakları sorumluluk bilinci ile akademik dürüstlük ilkesi doğrultusunda değerlendirir.
• Olumlu davranışları ile örnek olur, hiçbir şekilde kaba kuvvet ve baskıya başvurmaz.
• Çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmek için hoşgörü ve anlayış çerçevesinde yapıcı, yaratıcı ve işbirliğine açık olmanın gereğine inanır, bu özellikleri kazanmak için çaba gösterir.
• Ders dışı etkinliklere katılır ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanır.
• Eğitim – öğretim ile kazanılan becerileri öğrenirken öğretmenleri tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelere uyar.
• Okul tarafından verilen duyuru ve belgeleri belirlenen süre içerisinde velisine ulaştırır.

VELİNİN HAKLARI

• Çocuğunun eğitim ve gelişim süreçleri hakkında bilgilendirilmek ve gereksinimleri doğrultusunda ilgili birimlerden destek almak.
• Okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek.
• Okul yönetimine destek sağlayan birimlere ve çalışmalarına katılmak.
• Okul – Aile iletişimini medeni ve saygın bir ortamda sürdürmek.
• Veli eğitim seminerlerinden yararlanmak.
• Okulun burs uygulamalarından kriterler çerçevesinde yararlanmak.

VELİNİN SORUMLULUKLARI

• Çocuğunun toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı birey olarak yetişmesi için okul kurallarını ve disiplin uygulamalarını benimser ve gerekli önlemleri alır.
• Çocuğunun kılık kıyafet kurallarına uygun, ders araç – gereçleri eksiksiz ve ev ödevleri tamamlanmış olarak okula devamını sağlar.
• Okul – Aile Birliği toplantılarına ve seçimlerine katılır.
• Çocuğunun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişiklikleri zamanında okula bildirir.
• Toplumsal değerleri geliştirmek amacıyla okul tarafından düzenlenen törenlere, etkinliklere vb. çalışmalara çocuğunun katılımını sağlar.
• Çocuğunu kendisi okula getiriyorsa zaman çizelgesine uygun olarak zamanında okula ulaşmasını sağlar.
• Okul idaresi tarafından gönderilen her türlü yazışmaları, cevaplanması istenen belgeleri belirlenen süre içinde gönderir.
• Okulun kurumsal işleyişinde karşılaşılan sorunları hiyerarşik düzene uygun olarak paylaşır, okul yönetiminin çözüm önerilerini ve önlemlerini uygular.
• Çocuğunun okul tarafından verilen ödev ve sorumlulukları yerine getirmesini takip eder.
• “Okulumuz öğretmenleri, okulumuz öğrencilerine özel ders vermez” kuralına uyar.